h

Huisjesmelkerij

8 juni 2012

Huisjesmelkerij

De SP heeft een discussienota over huisvesting van arbeiders uit Oost-Europa laten agenderen voor de komende commissievergadering PZ op 12 juni. We kregen steeds meer signalen dat deze met veel personen worden gehuisvest in omgebouwde eengezinswoningen in woonwijken. Wij vinden dit om meerdere redenen onwenselijk. De leefbaarheid van de woonwijken neemt af door oneigenlijk gebruik van de woonhuizen, de arbeidsmigranten behoren fatsoenlijke huisvesting te hebben en het is negatief voor de integratie van arbeiders uit Oost-Europa. De volledige discussienota kunt u hieronder lezen:

DISCUSSIENOTA – Leefbaarheid en integratie in samenhang met huisvesting Oost-Europese arbeiders

Vooraf

Met deze discussienota heeft de SP-fractie nadrukkelijk niet de bedoeling arbeiders uit Oost-Europa te discrimineren of op een andere manier negatief weg te zetten. Integendeel: we maken ons grote zorgen over hun integratie en vrezen zelfs dat de geschiedenis zich herhaalt. De fouten die in de 70-er jaren van de vorige eeuw gemaakt werden met arbeiders uit het Middelandse-Zee-gebied lijken hier volop herhaald te worden. Slechte huisvesting, lage lonen, nauwelijks kans op inburgering, kortom worden er tweederangs burgers gemaakt? Daarnaast hebben we ook nadrukkelijk niet de bedoeling om wijkbewoners die klagen weg te zetten als discriminerend. Integendeel: ze maken zich oprecht zorgen over het gebrek aan contact en zien heel goed de slechte omstandigheden. Daarnaast ervaren ze soms overlast.

Tijdens huis-aan-huisbezoeken in diverse wijken vertelden bewoners aan ons zich zorgen te maken over de bewoning van woonhuizen door meerdere volwassenen die geen gezin vormen: Meestal Oost-Europese arbeiders. Daarbij ging het hen om (1) gebrek aan contact, (2) boosheid over huisjesmelkerij en (3) overlast (parkeren). De woonhuizen worden hiervoor al dan niet provisorisch verbouwd of opgesplitst in verschillende units waarna ze per unit worden verhuurd. Na de eerste meldingen zijn wij hierna een onderzoek gestart in Uden. Bij dit onderzoek hebben we moeten constateren dat dit voorkomt in Uden in bijna alle wijken en in meerdere woningen. Bijvoorbeeld sociale huurwoningen waar de achtertuin is volgebouwd met hokken (Bitswijk), woonerven waar meerdere woningen zijn opgesplitst (Zoggel) of een pleintje waar 4 van de 30 woningen zijn opgesplitst (Melle). Het gaat dus niet om incidenten. Verder zijn er ook in het buitengebied diverse voorbeelden te noemen.

Leefbaarheid
De leefbaarheid van buurten staat onder druk als hier woningen worden omgezet van woonhuis naar verschillende units. Door het creëren van units maak je feitelijk een soort hotel. De huurders van deze units wonen met een andere intentie in de woonwijk dan de overige buurtbewoners. Deze huurders komen hier vooral tijdelijk wonen en zijn niet bezig met het leefbaar maken en houden van hun buurt. De uitstraling van de huizen gaat zich hier ook op aanpassen. Meer kliko’s voor de deur, slecht onderhoud, etc. Ook zijn er weinig sociale contacten met de overige buurtbewoners. Buurtbewoners ervaren dit als een gemis omdat ze vooral met buren willen wonen die dezelfde belangen hebben in hun wijk, namelijk er een prettige plek van maken. Ook neemt de parkeerdruk toe door de toename van het aantal auto’s en busjes.

Integratie
Doordat de huurders van de units en de overige bewoners langs elkaar heen leven is er nauwelijks sprake van integratie. Aangezien een deel van deze arbeiders zich permanent zal vestigen in Nederland is dit zeer nadelig en onwenselijk.

Veiligheid
Door de aanpassingen aan de woningen ontstaan onveilige situaties. Zo worden er bijvoorbeeld extra keukens en verwarmingsketels geplaatst. Hierdoor neemt het risico op brand en koolmonoxidevergiftiging toe in de woningen. De extra verkeersbewegingen en het onjuist parkeren veroorzaken ook onveilige situaties in de openbare ruimte van de woonwijken.

Huisvesting of huisjesmelkerij?
De arbeiders uit Oost-Europa zijn geen tweederangs burgers. Deze arbeiders hebben dezelfde rechten en plichten als alle inwoners van Nederland, dus komen ze ook in aanmerking voor goede huisvesting en normale lonen. We hebben onder andere ontdekt dat er zelfs huurhuizen zijn die voor de hoofdhuurder meermalen de huur opbrengen! Ook illegale onderverhuur vindt plaats.

Inburgering?
Hoewel we weten dat er met de Europese Dienstenrichtlijn vrij verkeer is tussen EU-landen en er (net als in de vorige eeuw) vaak gezegd wordt dat het slechts om een tijdelijke situatie gaat, weten we dat dit niet zo is. Er wonen nu al meer dan 100.000 Polen in Nederland. Wat doen wij aan inburgering, leren van Nederlands en integratie? Waarom zou dat alleen van toepassing zijn voor ‘niet-westerse’ allochtonen?

Aanpak
Wij zijn van mening dat de gemeente zijn ogen niet kan sluiten voor dit probleem; dat is niet goed voor de wijkbewoners en niet goed voor de Oost-Europese arbeiders. De gemeente moet alles aangrijpen om ervoor te zorgen dat de woonwijken leefbaar blijven voor álle bewoners. Ook moet de gemeente ervoor zorgen de arbeiders uit Oost-Europa op een fatsoenlijke manier worden gehuisvest. De verantwoordelijkheid ligt echter niet alleen bij de gemeente. De uitzendbureaus, werkgevers of koppelbazen die deze arbeiders naar Nederland halen en de verhuurders van de units hebben een groot aandeel in het ontstaan van dit probleem. Deze hebben vooral oog voor hun eigen belangen en schuiven eventuele problemen nu en in de toekomst af op de samenleving. Moet er ergens in de 20-er jaren van deze eeuw weer gevraagd worden om een parlementair onderzoek? Met daarin de vraag hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat (ook nu weer) er van alles mis is met de integratie? Wij zouden hierover graag met de overige fracties in discussie gaan tijdens de commissievergadering. Wij willen graag weten of andere fracties dit probleem ook als onwenselijk ervaren en of deze vinden dat er oplossingen moeten komen. Wij hopen dat deze discussie als uitkomst heeft dat de gemeente beleid gaat formuleren en uitvoeren waarmee de huisvesting en integratie van arbeiders uit Oost-Europa goed geregeld gaat worden, liefst in samenwerking met Area en Vivaan. Dat kan starten met een opdracht aan B&W en daarover horen we graag van de andere fracties of die dat met ons eens zijn.

Uden, 31 mei 2012

Fractie SP,
John-Pierre van Deursen
Spencer Zeegers

U bent hier